Doelstellingen

 De doelstellingen van de Internationale Broederschap Het Gulden Vlies zijn:

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, over de landsgrenzen heen én los van alle politieke, religieuze en filosofische strekkingen:

- De vriendschap tussen de verschillende volkeren te stimuleren door de tradities en streekgebonden overleveringen en gebruiken te onderhouden en bekend te maken.
- Het ideeëngoed van het ridderlijke denken en handelen uit het voormalig Bourgondisch rijk te bevorderen en door te geven.
- Het aanmoedigen van steun tot humanitaire werken.
- Het cultureel erfgoed ondersteunen

Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen:

- Elk jaar een Groot Kapittel organiseren
- Om de vier jaar een Gulden Vlies award uitreiken
- De vereniging kan verder alle handelingen verrichten, binnen wat wettelijk is toegestaan, om haar doelstellingen te bereiken en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig ten goede komen aan haar doel.
 
 

 Kapittelvergaderingen

Jaarlijks organiseert de Hoofdkanselarij voor alle Ridders van het Broederschap een Groot Kapittel. Dit is de belangrijkste activiteit van de vereniging, waarbij de plechtigheid van de ridderaanstelling het hoogtepunt vormt. Met de ridderslag worden de kandidaat-ridders in de Broederschap opgenomen en ontvangen ze de halsketting met het juweel: de gouden vacht van een ram, symbool van het Gulden Vlies en de vereniging.

De nationale kanselarijen kunnen, mits met goedkeuring van de Hoofdkanselarij, een Klein Kapittel in hun eigen land organiseren, waarbij de Ridders van de andere kanselarijen kunnen worden uitgenodigd.

 doelstellingen